Kyrgyzstan (Kyrgyzstán)

For ENGLISH VERSION click here

Pracovali jsme spolu jen chvíli, ale i tak jsem pochopila, že na jeho zemi něco je. Možná to bylo koňským salámem, co nám donesl ochutnat, nebo příběhem o lahodném kyrgyzském kořeněném mléku?  Taky mi potvrdil, co jsem četla v jednom průvodci – Kyrgyzstán jsou hory, hory, zase hory a pak jezero 😀 Nuriku, moc díky za text!

Kyrgyzstán nebo Kyrgyzská republika je malá země v centrální Asii s nádhernou přírodou. Nazývají ji Švýcarsko střední Asie. Nedotčené hory a zvlněné letní pastviny – jailoos – ožívají díky polonomádským, jurty obývajícím pastýřům. Přidejte si k tomu dobře rozvinutou síť ubytování u místních obyvatel nebo cestování bez víz a pochopíte, proč je Kyrgyzstán ta správná volba pro mnoho cestovatelů směřujících do střední Asie.

Dovolte mi tedy doporučit 10 míst, která byste v Kyrgyzstánu neměli minout:

Jezero Issyk Kul

Issyk-Kul znamená v kyrgyzštině „horké jezero“. Je to slané jezero bohaté na minerály, které nezamrzá ani v nejtužších mrazech.

Do jezera se vlévá více než 100 řek, zatímco z jezera nevytéká ani jedna.

Druhé největší horské jezero na světě se nachází v nadmořské výšce 1607 m n.m a dosahuje hloubky 668 metrů. Pro představu – trvá to kolem 9 hodin, než ho celé objedete autem.

Když už si zamluvíte výlet k Issyk Kul, proč se nezastavit ve městech Balykchy, Bokonbaevo, Barskon nebo Cholpon Ata?

Kdekoli zastavíte, můžete se kochat ohromujícími výhledy.

Issyk Kul je obklopeno pohořím Alatau, které je součástí horského pásma Ťan Šan.

O vzniku jezera vypráví hned několik místních legend.

 

Kyrgyzstan

 

Bishkek

Bishkek je hlavní město Kyrgyzstánu.  

Můžete se tu najíst na mnoha místech – připraví vám všechno možné od tradiční středoasijské kuchyně po mezinárodní pokrmy a fast food.

Během prohlídky města se dozvíte o nomádech nebo sovětském a moderním vlivu na jeho kulturním rozvoji.

Ve městě se můžete procházet v zelených alejích, nakupovat produkty na místních bazarech a objevovat množství soch.

 

Kyrgyzstan

 

Národní park Ala Archa

Jen půlhodinu od Bishkeku se nachází nádherný přírodní park Ala Archa. Přiblížíte se tu k horám, které jste mohli pozorovat na pozadí hlavního města.

Nejvyšší bod parku dosahuje 4895 metrů a v pohoří Ala Archa napočítáte víc než 50 vrcholů.

Je to oblíbené místo pro piknikové radovánky a turisti sem také jezdí na krátké pěší túry.

 

Kyrgyzstan

 

Věž Burana

Věž postavená v 11. století byla kdysi součástí starověkého města Balasagun na Hedvábné stezce.

Burana byla původně minaret dosahující výšky přes 40 metrů a patřila mezi nejranější věže tohoto typu v celé Střední Asii. Její vrchní polovinu bohužel v 15. století zničilo zemětřesení.

Dnes dosahuje věž jen kolem 20 metrů a můžete na ní i vyšplhat!

Blízko věže si můžete prohlédnout malé muzeum a starověké kamenné řezby známé jako balbal.

 

Kyrgyzstan

 

Jezero Song Kol

Song Kol je rozsáhlá letní pastvina přístupná jen od června do září.

Nomádi tu pasou svá zvířata, stejně jako to dělali po dlouhá tisíciletí.

Jezero leží v nadmořské výšce 3016 metrů, ale neočekávejte drsné vrcholky – krajina je naopak docela plochá.

Song Kul je sladkovodní jezero dlouhé 29 km a široké 18 km. Maximální hloubka dosahuje 13 metrů.

Jestli se tam vydáte, užijete si přespání v pravé jurtě a budete se cítit volně, stejně jako vaši nomádští hostitelé.

 

Kyrgyzstan

 

Údolí Djeti Oguz a Altyn Arashan

Z města Karakol máte hodně příležitostí vyrazit na pěší túry nebo vyjížďky na koni.

Mezi nejoblíbenější místa patří údolí Djety Oguz (Sedm býků) s červenými pískovcovými skalami a Altyn Arashan připomínající údolí švýcarských hor.

Skály Djety Oguz jsou předmětem krásných i tragických místních legend.

 

 

Oš je nejstarším městem Kyrgyzstánu. V roce 2000 proběhly oslavy jeho 3000. výročí. Leží v srdci úrodného údolí Fergana.

Z centra města je výhled na posvátnou horu Sulaiman-Too, uctívanou po celá tisíciletí.

Uvidíte zde ženy klouzající dolů po kamenech, které věří, že tato praktika zvýší šance na početí zdravých dětí. Je to jeden z těch ukázkových příkladů dlouhodobých tradic Hedvábné stezky, kombinující prehistorickou, pre-islámskou, islámskou a místní víru v jedno posvátné místo.

Sulaiman je místní výslovnost pro Šalamouna. Lidé věří, že Šalamounův trůn kdysi býval na této hoře; některé legendy dokonce tvrdí, že tu byl i pohřbený.

Dalším významným místem v Oši je mešita ze 16. století nazvaná po Báburovi, zakladateli Mughalské říše.

 

Kyrgyzstan

 

Pohádkový kaňon

Kaňon byl pojmenovaný podle bizarní skalnaté krajiny, která byla díky větru po mnoho let formována do nádherných útvarů.

Některé formace připomínají Velkou čínskou zeď a můžete pozorovat i sochy v podobě hadů, draků, spících obrů nebo celých hradů.

Otevírá se odsud překrásný a neobvyklý výhled na jezero a modré čepice hor.

Je to skvělá destinace pro dospělé i děti, přizpůsobená pro jednoduchou pěší túru v blízkosti jezera.

 

Kyrgyzstan

 

Ořechový háj Arslanbob

Arslanbob – vesnice ležící ve šťavnatém údolí pohoří Chatkal – je domovem největšího přírodního ořechového háje na světě a legendy o pravdě, kterou je těžší rozlousknout než samotný ořech.

 

Kyrgyzstan

 

Karakol

Karakol je administrativní centrum regionu Issyk-Kul.  Nicméně, i když neleží přímo na břehu jezera, je snadné udělat si k němu nebo okolním horám jednodenní výlet.

V 19. století se město stalo strategickým bodem oddělující Ruské impérium od Číny a v roce 1869 zde byla založena významná ruská vojenská základna.

Město také lákalo čínské muslimy, prchající před čínským útlakem. Tyto dvě důležité historické události můžete pozorovat v Dunganově mešitě a Karakolské pravoslavné katedrále.

 

Kyrgyzstan

 

Asi 30 minut (7 km) od města se také nachází nejvýše položený lyžařský resort ve Střední Asii. Leží přibližně 400 km od hlavního města Kyrgyzstánu v nadmořské výšce 3040 m n.m., na svazích pohoří Ťan-šan.

 

Kyrgyzstan

We worked together just for a while, but still I understood, there is something about his country. Was it maybe because of the horse salami he brought us to taste, or  the story about Kyrgyz delicious spicy milk? He also confirmed what I had read in one guide – Kyrgyzstan is mountains, mountains, again mountains and then a lake. 😀 Nurik, many thanks for the text!

Kyrgyzstan or Kyrgyz Republic is a small country in the Central Asia with a breathtaking nature. It is called Central Asia’s Switzerland. Joyously unspoilt mountainscapes (mountain peaks), rolling jailoos (summer pastures) are brought to life by semi-nomadic, yurt-dwelling shepherds. Add to this a well-developed network of homestays and visa-free travel, and it’s easy to see why Kyrgyzstan is a good choice for many travelers in Central Asia.

So, let me to recommend 10 places to visit in Kyrgyzstan:

Issyk Kul Lake

Issyk-Kul means “hot lake” translated from Kyrgyz. It is a salty and mineral rich lake that does not freeze even in the coldest of winters.

More than a hundred rivers flow into lake yet not one of them flows out.  

It is the second largest mountain lake in the world, located at an altitude of 1607 meters and at its maximum, a depth of 668 meters.  

To give you an idea of the scale of the lake, it takes about nine hours to circumnavigate by car.  

If you take a tour of Issyk Kul, why not stop at Balykchy, Bokonbaevo, Barskon, or Cholpon Ata?  Wherever you stop, you can’t fail to notice the stunning backdrop.  

Issyk Kul is surrounded by the Ala -Too Mountains, part of the Tian Shan range.  

There are several local legends about how the lake appeared.

 

 

Bishkek city

Bishkek is the capital of Kyrgyzstan.  

It has a variety of eating places with everything from traditional Central Asian dishes to international cuisine and fast food.

A Bishkek city tour will reveal the nomad, Soviet and modern influences on the development of the country. You can walk around in many green alleys of the city, shop in bazaars for local produce and explore its many statues as you make your way around the city.

 

 

Ala Archa National Park

Just around half an hour away from Bishkek is a magnificent alpine national park. You can get closer to the mountains that form the backdrop to the city.

The highest peak in the national park reaches 4895 meters and the Ala Archa range has more than fifty peaks.

It is a favorite local haunt for picnics as well as being popular with tourists looking to do short hikes.

 

 

Burana Tower

Built in the 11th century, the Burana Tower was once part of a flourishing Silk Road city called Balasaghun.  

Originally the tower was a minaret reaching over 40 meters in height and the earliest of such towers in the whole of Central Asia.  Sadly, an earthquake in the 15th century destroyed the top half of the tower.  

Today it stands just over 20 meters high and you can even climb up it!  

Near the tower, you can also have a look at the small museum and have a look at some ancient stone carvings known as balbals.

 

 

Song Kol Lake

Song Kol Lake is a vast summer pasture, accessible only from June to September.  Nomads graze their animals there as they have been for millennia.  It is located at an altitude of 3016 meters, but don’t expect rugged peaks – it actually looks pretty flat.  

Song Kul is a freshwater lake that stretches for 29 km in length and about 18 km in breadth.  Its maximum depth is only about 13 meters.

If you head up there, you’ll enjoy sleeping in real yurts and feeling free just like your nomad hosts.

 

 

Djeti Oguz and Altyn Arashan

From Karakol, there are numerous opportunities to go for a hike or go horse riding.  

The most popular places are the Djety Oguz valley with its red cliff formations and Altyn Arashan that reminds us of Swiss mountain valleys.  

Djety Oguz means seven bulls.  The colorful cliffs are the setting for beautiful and tragic local legends.

 

 

Osh city

Osh is the oldest city in Kyrgyzstan, celebrating its 3000th anniversary in 2000.  

It lies in the heart of the fertile Ferghana Valley.  

The center of the city is occupied by Sulaiman-Too. This is a sacred mountain that has been continuously worshiped for millennia.  You will see women sliding down stones in the belief that this practice will increase their chance of giving birth to healthy children.  This is one of those perfect examples of longstanding traditions of the Silk Road, that combine prehistoric, pre-Islamic, Islamic and local beliefs into one holy site.  Sulaiman is the local pronunciation of Solomon.  

It is thought that the throne of Solomon was once located on this mountain; some legends go so far as to say that he was buried there.  

Another important site in Osh is the 16th-century mosque of Babur, the founder of the Mughal Empire.

 

 

Fairy tale canyon

The canyon was named because of its bizarre rocky landscape, which for many years has been transformed by wind into amazing sculptures and formations.

Some formations look like The Great Wall of China and you can also find other formations that look like snakes, dragons, sleeping giants and even whole castles.

From here opens unusual view on a majestic panorama of lake and blue caps of mountains. It’s an excellent destination for children and adults alike and makes for an easy hike close to the lake.

 

 

Arslanbob walnut forest

Located in a lush valley of Kyrgyzstan’s Chatkal mountain range lies the village of Arslanbob, home to both the world’s largest natural walnut forest and a legend, the truth of which is harder to crack than the nut itself.

 

 

Karakol city

Karakol is the administrative center of the Issyk-Kul region.  However, although it isn’t located right on the shores of the lake, it’s easy to make day trips to the lake or to the nearby mountains.  

In the 19th century, it became a strategic point separating Russian Empire from China and an important Russian military settlement was established there in 1869.

It also attracted Chinese Muslims fleeing oppression in China.  These two important events of history can be seen in Dungan Mosque and Karakol’s Orthodox Church.

 

 

There is also the highest ski resort in Central Asia Karakol ski base. It is located approximately 30 minutes and 7 km from Karakol city and 400 km from the capital of Kyrgyzstan and situated at altitude of 3040 meters above sea level on the slopes of the Tien Shan mountains.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..